•  1290 ه.ش. تا 1334 ه.ش.
  •  1334 ه.ش. تا 1359 ه.ش.
  •  1359 ه.ش. تاکنون
  
                                   
سال جهش تولید